Ajuntament de Palafrugell  

Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Cohesió Social

Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Cohesió Social

El Pla per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social estableix les línies estratègiques d'actuació que permetin afrontar amb garanties el futur de Palafrugell i que culmini en un pacte amb tots els agents implicats.

Davant la situació actual de crisi es veu la necessitat d'establir un pacte que permeti actuar en el desenvolupament econòmic i la cohesió social a Palafrugell. La possible fractura social degut a l'alt índex d'atur i a una economia poc diversificada representen uns reptes considerables i fa del tot imprescindible el suport i la implicació de tots els agents socials: de l'administració, dels grups polítics i de la ciutadania.

Per arribar a aquest pacte és necessari d'entrada establir un pla d'actuació que identifiqui, que doni prioritat i estableixi les actuacions que des de Palafrugell es poden portar a terme per pal·liar els efectes d'aquesta situació que malauradament es dilata en el temps.

En definitiva, un full de ruta amb la participació de tothom per contribuir a construir el Palafrugell que volem.

El Pla consta de 7 eixos:

  • La diversificació de l’activitat econòmica, un repte de futur. Desenvolupar sectors claus (TIC, construcció, indústria, comerç...) a partir de les nostres potencialitats: turisme, suro i entorn.
  • Inclusió Social. Possibilitar la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en totes les activitats claus de la societat (treball, xarxa social i exercici de la ciutadania)
  • Educació, formació i civisme. Entendre l'educació i la formació com un pont necessari per garantir la igualtat d'oportunitats i assolir una ciutadania responsable amb valors i implicació.
  • Cultura. Fomentar la cultura com a motor de desenvolupament econòmic, cohesió social i identitat local.
  • Paisatge divers i de qualitat. Paisatge divers, singular, humanitzat i de qualitat, com a base de la preservació de l'entorn i del model de poble.
  • El nostre model turístic. El paisatge i la cultura com a referents del nostre model turístic. Principal motor de l'economia.
  • L'Ajuntament, eina de la ciutadania. Una administració de qualitat, transparent, eficaç i eficient a l'abast i al servei de les persones.